روغن ماشین


۲۰-۰۲-۱۳۹۸
تعویض روغن ماشین به صورت مرحله به مرحله

تعویض روغن ماشین به صورت مرحله به مرحله

حتما به عنوان یک راننده می دانید که روغن موتور خودروی شما نقش مهمی در عملکرد بهینه و سالم موتور خودرویتان ایفا می کنید و در […]
۱۳-۰۲-۱۳۹۸
روغن موتور خودرو و چگونگی عملکرد آن درموتور

روغن موتور خودرو و چگونگی عملکرد آن درموتور

شاید خیلی بی ارتباط نباشد، اگر گردش روغن موتور خودرو را مانند گردش خون در بدن بدانیم. زیرا همانگونه که خون، با گردش خودش در تمام […]
09121461356