علائم و حروف درج شده در روی حاشیه شیشه های خودرو برای چیست؟

09121461356