در ایجاد ناک یا ضربه در موتور چه عواملی می تواند دخالت داشته باشد؟

09121461356