آیا حجم موتور اتومبیل با مصرف سوخت رابطه ای دارد؟

09121461356