سوپاپ اتومبیل در کجا قرار گرفته و چگونه ساخته می شوند؟

09121461356