ناک سنسور یا سنسور ضربه چیست و چه وظیفه ای در خودرو بر عهده دارد؟

09121461356