نشانه های خرابی تسمه پروانه و زمان تعویض آن

09121461356