نقاط مشکی کنار شیشه ماشین نشان دهنده چیست؟

09121461356