چه عواملی می توانند در کم شدن شتاب خودرو موثر باشند؟

09121461356